Pedagogi dan Persekitaran Pembelajaran Bermakna TS25

Pembelajaran Bermakna TS25 ini dikongsikan dengan lebih lanjut menerusi slaid yang disediakan oleh Mustaffar Abd Majid, Dr. Nor ‘Azah Ahmad Safran & Pasukan Penal Modul KPPB 2.0 IPGM. Perkongsian merupakan kesinambungan Program Transformasi Sekolah (TS25).

Pedagogi pembelajaran bermakna (NPDL) yang baru mungkin menjadi perintis untuk menyokong persiapan murid untuk menghadapi cabaran dan kesukaran di sekeliling mereka. Situasi ini juga pasti dapat memberi peluang yang berkesan kepada pelajar untuk menyuara pandangan dan pendapat mereka.

Perubahan corak pemikiran dalam pendidikan

Pedagogi pembelajaran bermakna baru (NPDL) mewakili perubahan corak pemikiran. Ini mencerminkan perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Guru juga perlu berfikir dengan lebih terperinci bagaimana kaedah pengajaran yang terbaik di dalam kelas.

Pedagogi Pembelajaran Bermakna Baru (NDPL) menggambarkan kaedah pengajaran, pembelajaran, dan penilaian penilaian holistik. Pembelajaran yang bermakna diharapkan agar dapat mengubah corak pendidikan tradisonal dengan mempersiapkan pelajar yang lebih baik sesuai dengan dunia mereka.

6C dalam pembelajaran bermakna TS25

Pembelajaran Bermakna TS25 : Sahsiah

Sahsiah: Belajar Cara Belajar
SkalaKriteria
1Murid masih perlukan bimbingan guru untuk belajar
2Murid mula bekerjasama dengan guru dalam mereka bentuk PdP
3Murid boleh kenal pasti apa dan mengapa mereka perlu belajar
4Murid mahir mereka bentuk pengalaman pembelajaran baharu
5Murid sangat mahir menyelesaikan masalah dan menjana pengetahuan baharu yang berimpak dalam kehidupan
Sahsiah: Kecekalan, ketabahan, ketekunan, ketahanan
SkalaKriteria
1Murid mudah putus asa dengan cabaran dan masalah
2Murid mula menunjukkan ciri kecekalan dan ketabahan tetapi masih perlukan sokongan
3Murid boleh bertahan dengan halangan dan cabaran
4Murid tetap bertahan dengan penuh keazaman dalam menghadapi cabaran besar
5Murid sangat mahir melaksanakan tugasan dan memberi sokongan kepada orang lain dalam menghadapi cabaran
Sahsiah: Pengaturan diri, tanggungjawab dan integriti
SkalaKriteria
1Murid perlukan bimbingan guru dalam hampir setiap keputusan
2Murid masih perlukan bimbingan untuk memulakan tugasan dan membuat keputusan utama
3Murid boleh membuat perancangan, memantau perkembangan, membuat refleksi dan penambaikan ke atas kualiti hasil kerja secara berterusan
4Murid boleh membawa diri dan amat bertanggungjawab terhadap pembelajaran kendiri
5Murid pandai membawa diri, dalam pelbagai situasi dan proaktif terhadap pembelajaran kendiri
Sahsiah: Pemanfaatan Digital
SkalaKriteria
1Murid menggunakan elemen digital pada peringkat asas
2Murid menggunakan peluang digital untuk mendapatkan maklum balas
3Murid menggunakan aspek digital tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa dan bagaimana ia membantu PdP
4Murid dapat menjelaskan penggunaan elemen digital dan membuat refleksi
5Murid sangat mahir menggunakan elemen digital dan boleh menerangkan penggunaannya dalam meningkat hasil kerja / produk

Pembelajaran Bermakna TS25 : Kewarganegaraan

Kewarganegaraan: Memahami nilai & padangan global yang pelbagai
SkalaKriteria
1Murid melihat dunia dari perspektif mereka sendiri
2Murid mula mempamerkan kesedaran tetapi masih perlukan bimbingan
3Murid mempunyai jati diri yang mempengaruhi cara mereka melihat dunia
4Murid mempamerkan rasa ingin tahu dan keterbukaan minda terhadap kepelagaian budaya dan pandangan
5Murid menggunakan pemahaman tentang pelbagai budaya untuk mempertimbangkan isu global
Kewarganegaraan: Perspektif Global
SkalaKriteria
1Perspektif global sama dengan perspektif majoriti masyarakat tempatan
2Murid mengambil kira pelbagai sudut pandangan berbesa
3Murid menunjukkan minat untuk terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah dunia
4Murid memahami peranan mereka dan terlibat secara aktif dalam berfikir tentang tindakan dan membuat tindakan untuk dunia
5Murid terlibat secara aktif untuk memberi kesan/impak kepada dunia
Kewarganegaraan: Minat yang tulen terhadap manusia & kelestarian alam sekitar
SkalaKriteria
1Murid mempunyai kesedaran / keperihatinan yang rendah terhadap isu alam sekitar
2Murid mula menyedari bagaimana sesuatu tindakan individu memberi kesan kepada alam sekitar
3Murid menghargai kepentingan alam sekitar dalam kelangsungan hidup
4Murid menghargai alam sekitar dan mahir menyelesaikan isu-isu kelestarian
5Murid mempamerkan hasil kerja yang menggambarkan tindakan positif ek arah kelestarian
Kewarganegaraan: Menyelesaikan masalah dunia sebenar yang kurang jelas & kompleks untuk manfaat semua
SkalaKriteria
1Murid lebih suka kepada tugasan berstruktur
2Murid mula selesa dengan cabaran yang berkaitan dengan dunia sebenar
3Murid melaksanakan tugasan yang bersifat terbuka dengan baik tetapi masih di tahap perkembangan
4Murid selesa dan berminat dengan cabaran yang melibatkan dunia sebenar dan memberi kesan kepada warga tempatan dan global
5Murid mempunyai tahap kelestarian dan minat yang tinggi dalam menangani masalah dunia
Kewarganegaraan: Pemanfaatan digital
SkalaKriteria
1Penggunaan elemen digital tidak jelas di dalam kualiti hasil kerja
2Penggunaan elemen digital hanya pada tahap sederhana bagi memahami isu global
3Penggunaan elemen digital secara berkesan dalam proses PdP
4Penggunaan elemen digital mewujudkan penyelesaian yang bersifat global tempatan dan global
5Penggunaan elemen digital emmbolehkan murid memanfaatkan elemen tersebut dalam konteks baharu
Pembelajaran Bermakna TS25

Pembelajaran Bermakna TS25 : Kolaboratif

Kolaboratif: Saling bergantung dalam satu kumpulan
SkalaKriteria
1Murid melaksanakan tugasan tetapi tidak berfungsi sebagai satu pasukan
2Murid bekerjasama dalam kumpulan tetapi kepakaran individu tidak dimanfaatkan sepenuhnya
3Murid bekerjasama dalam kumpulan secara efektif dan terlibat membuat ekputusan penting
4Murid dapat menjelaskan bagaimana mereka saling bekerjasama dan menggunakan kelebihan ahli kumpulan secara maksimum
5Murid mempamerkan sinergi dan memanfaatkan kelebihan ahli pasukan
Kolaboratif: Kemahiran interpersonal & berkumpulan
SkalaKriteria
1Kemahiran interpersonal dan bekerjasama masih tidak jelas terbukti
2Murid bekerjasama bagi menghasilkan produk tetapi keputusan penting dikuasai oleh beberapa ahli sahaja
3Murid menunjukkan kemahiran interpersonal yang baik dan berkongsi tanggungjawab bersama
4Murid menjelaskan bagaimana tanggungjawab mereka dijelaskan dalam tugasan
5Murid melaksanakan tanggungjawab secara indigidu dan kolektif serta memaksimum idea dan kepakaran ahli
Kolaboratif: Kemahiran sosial, emosi & silang budaya
SkalaKriteria
1Murid melihat sesuatu dari perspektif sendiri menyebabkan hubungan positif antara ahli terjejas
2Murid mempunyai kesedaran kendiri yang meningkat dan kesan tingkahlaku mereka terhadap orang lain
3Murid lebih bertoleransi serta menghargai perspektif yang berbesa antara mereka
4Murid bekerja dengan berkesan dan saling menyokoong sebagai ahli pasukan
5Murid mempunyai kemahiran sosial dan empati yang tinggi merentasi budaya dan berjaya membentuk hubungan yang positif dalam pasukan
Kolaboratif: Menguruskan dinamika & cabaran
SkalaKriteria
1Murid tidak berupaya menjelaskan pandangan sendiri dan mengelak konflik dalam kumpulan
2Murid mula menganalisa perbezaan pendapat bagi mengelakkan konflik
3Murid bekerja secara berkesan dalam pasukan tetapi masih memerlukan bimbingan untuk menyelesaikan konflik serta menangani cabaran
4Murid semakin mahir meneroka pandangan yang berbeza tanpa menjelaskan kemampuan kumpulan
5Murid sangat mahir meneroka paneapat yang berbeza secara berhemah bagi memperkayaka pembelajaran dan pemikiran diri dan pasukan
Kolaboratif: Pemanfaatan digital
SkalaKriteria
1Murid menggunakan beberapa elemen digital asas
2Murid memanfaatkan elemen digital untuk memudahkan perkongsian tetapi tidak begiti mendalami proses kolaboratif
3Murid menggunakan elemen digital dengan berkesan untuk mempertingkatkan kolaboratif antara ahli kumpulan
4Murid dapat menjelaskan bagaimana elemen digital membantu aspek kolaboratif dalam kumpulan
5Murid menggunakan elemen digital dengan berkesan dalam emmpertinkatkan kualiti kolaboratif dan inovatif dalam konteks baharu dan berbeza

Pembelajaran Bermakna TS25 : Komunikasi

Komunikasi: Komunikasi yang koheren menggunakan pelbagai mod komunikasi
SkalaKriteria
1Murid cenderung menggunakan satu mod komunikasi
2Murid menggunakan pelbagai mod dan alatan komunikasi tetapi masih memerlukan bimbingan
3Murid menggunakan pelbagai alatan dan mod komunikasi untuk menghasilkan komunikasi yang koheren
4Murid mahir memilih pelbagai mod dan alatan komunikasi untuk menyampaikan mesej tempatan dan global
5Murid sangat mahir berkomunikasi secara koheren dan berkesinambungan
Komunikasi: Komunikasi yang direka untuk audien khusus
SkalaKriteria
1Murid cenderung menggunakan mod dan alatan komunikasi yang biasa mereka gunakan
2Murid mula mahir memilih mod dan alatan komunikasi bagi menyesuaikan dengan audien
3Murid dapat mereka bentuk komunikasi yang sesuai relevan dan bermakna mengikut audien
4Murid berupaya mengubahsuai dan menambahbaik kemahiran komunikasi mengikut pelbagai audien tempatan dan global
5Murid sangat mahir dalam pelbagai strategi untuk menyampaikan mesej yang berupaya mengubah cara pemikiran audien
Komunikasi: Perbezaan & kepentingan komunikasi multi-modal
SkalaKriteria
1Komunikasi murid kurang koheren, kurang digabungjalin dan kurang bernas
2Murid mula menggabungkan elemen pemikiran yang berbeza untuk membentuk mesej yang lebih koheren
3Murid mengunakan pelbagai mod komunikasi supaya mesej yang dianalisis/sintesis digabungjalin dapat disampaikan dengan cara terbaik
4Murid mahir menggunakan pelbagai starategi untuk menggabungkan pelbagai maklumat dan memanfaatkan gabungan alatan yang sesuai untuk sampaikan mesej penting tempatan dan global
5Murid tahu ‘big idea’ dan cara terbaik untuk menyampaikannya menggunakan gabungan alatan dan mod komunikasi yang betul
Komunikasi: Refleksi terhadap proses pembelajaran untuk lebih membangunkan & menambahbaik komunikasi
SkalaKriteria
1Murid  bekerjasama tanpa memberi perhatian kepada aspek keberkesanan komunikasi
2Murid mula membina dan mengikuti protokol komunikasi yang baik untuk bekerjasama
3Murid berupaya untuk memantau, mengurus dan memperbaiki komunikasi
4Murid menggunakakan pelbagai perspektif untuk membuat jangkaan berkaitan cabaran komunikasi
5Murid sangat mahir dan intuitif dalam mencari sinergi kerjasama
Komunikasi: Pemanfaatan digital
SkalaKriteria
1Murid  menggunakan beberapa elemen digital yang sangat asas untuk komunikasi
2Murid menggunakan peluang digital untuk berkomunikasi semasa proses PdP dan penyampaian mesej kepada audien
3Murid menggunakan alatan digital dengan efektif untuk meningkatkan kecekapan dan kualiti komunikasi dalam proses PdP dan audien
4Murid mahir memanfaatkan elemen digital untuk menghasilkan mesej yang lebih mengesan dan kekal dalam minda audien
5Murid sangat mahir menggunakan elemen digital untuk meningkatkan kualiti dan nilai komunikasi dalam proses PdP dan audien serta menggunakan pemahaman dalam konteks baharu dan berbeza

Pembelajaran Bermakna TS25 : Kreativiti

Kreativiti: Keusahawan ekomomi dan sosial
SkalaKriteria
1Murid  belum lagi mempunyai perspektif keusahawanan untuk mengenal pasti peluang sosial dan ekonomi
2Murid telah mula meningkatkan perspektif keusahawanan bagi memenuhi keperluan ekonomi dan sosial dengan bimbingan guru
3Murid meningkatkan perspektif keusahawanan dan peluang dalam penyelesaian masalah sebenar melalui latihan
4Murid memiliki semangat keusahawanan merangkumi inovasi, berani mengambil risiko dan berwawasan
5Murid mampu menilai potensi dan sumber yang ada di sekeliling mereka untuk merealisasikan ke arah penyelesaian masalah atau peluang baharu
Kreativiti: Menyoal menggunakan soalan inkuiri yang tepat
SkalaKriteria
1Murid  mampu merangka proses inkuiri jika diperjelaskan oleh guru tetapi tidak mampu meneroka isu
2Murid masih perlukan bimbingan dan sokongan untuk meneroka isu sebenar
3Murid berkemahiran mengenal pasti masalah dan mereka bentuk inkuiri
4Murid mempunyai kemahiran inkuiri yang mantap dan provokatif dalam mengenal pasti isu dan melihat dari pelbagai perspektif
5Murid amat mahir dalam memahami ‘big ideas’,  merangka permasalahan, membina soalan provokatif dan meneroka isu sebenar
Kreativiti: Mengambilkira & melaksanakan idea & penyelesaian baharu
SkalaKriteria
1Murid  menggunakan penyelesaian sedia ada dan cenderung menolak pandangan orang lain
2Murid masih terikat dengan pengetahuan sedia ada dan memerlukan bimbingan untuk lebih inovatif
3Murid mula berfikir di luar kotak dan mengembangkan pelbagai kreativiti dengan menggunakan pelbagai strategi pemikiran untuk mencipta penyelesaian
4Murid mempamerkan pemikiran divergen, berkemahiran dalam pelbagai strategi serta menerima pandangan orang lain
5Murid amat mahir menyelesaikan masalah, fleksibel, berdaya maju, kreatif, inovatif dan realistik dalam meningkatkan kualiti kehidupan
Kreativiti: Kepemimpinan untuk melaksanakan tindakan
SkalaKriteria
1Murid  kurang berkeyakinan dan kemahiran untuk melibatkan orang lain bagi menjayakan visi
2Murid menunjukkan peningkatan dalam kemahiran memimpin dan menerima tanggung jawab
3Murid mempamerkan kemahiran memimpin dengan memilih dan menentukan peranan ahli kumpulan dan memikirkan tindakan yang diperlukan
4Murid menentukan hala tuju dengan jelas dan memanfaatkan kelebihan dan minat ahli
5Murid mempunyai kemahiran kepemimpinan yang tinggi dalam melaksanakan tugasan dan memberi inspirasi kepada murid lain
Kreativiti: Pemanfaatan digital
SkalaKriteria
1Murid  menggunakan elemen digital pada peringkat asas tanpa kreativiti
2Murid menggunakan peluang digital untuk berkomunikasi semasa proses PdP dan penyampaian mesej kepada audien
3Murid menggunakan alatan digital dengan efektif untuk meningkatkan kecekapan dan kualiti komunikasi dalam proses PdP dan audien
4Murid mahir memenfaatkan elemen digital untuk menghasilkan mesej yang lebih mengesan dan kekal dalam minda audien
5Murid sangat mahir menggunakan elemen digital untuk meningkatkan kualiti dan nilai komunikasi dalam proses PdP dan audien serta menggunakan pemahaman dlam konteks baharu dan berbeza

Pemikiran Kritis Melalui Pembelajaran Bermakna TS25

Pemikiran Kritis: Menilai maklumat & hujah
SkalaKriteria
1Murid  mahir mencari maklumat tetapi sukar menentukan kesahihan
2Murid mahir mencari dan meyaring maklumat yang relevan dan menilai hujah
3Murid dapat menilai kesahihan maklumat serta hujah dan boleh menerangkan proses pemikiran
4Murid dapat menilai kesahihan maklumat serta hujah dan memberikan justifikasi walaupun kurang mantap
5Murid sangat mahir menilai kesahihan maklumat serta hujah dan memberikan justifikasi yang bermakna serta mempamerkan daya intuisi/gerak hati
Pemikiran Kritis: Membuat perkaitan L& mengenal pasti pola
SkalaKriteria
1Murid  boleh melihat pola dan perkaitan dengan bimbingan guru
2Murid mengembangkan kebolehan untuk mengakses, meneroka dari pelbagai sumber perspektif dan pandangan
3Murid dapat membuat perkaitan signifikan antara idea dan merentas sempadan serta disiplin yang berbeza
4Murid dapat mengukuhkan kefahaman tentang kewujudan saling berkaitan dalam pembelajaran dan bagaimana ia boleh dimanfaatkan
5Murid sangat mahir membina kefahaman yang bermakna dan menggunakannya dalam dunia dan konteks baharu yang saling berhubungan
Pemikiran Kritis: Pembinaan ilmu yang bermakna
SkalaKriteria
1Murid  sebagai pengguna maklumat dan masih berusaha membina pengetahuan bermakna
2Murid membina pengetahuan pada peringkat asas yang terhad (intepretasi, analisis,sintesis dan penilaian yang minimum)
3Murid mempunyai kemahiran interpretasi dan analisis maklumat yang baik untuk membina pengetahuan bermakna
4Murid membuat interpretasi, menganalisis, menilai maklumat membuat perkaitan bermakna merentasi dua disiplin dan menggunakan pengetahuan baru yang boleh diaplikasikan
5Murid sangat mahir membuat penaakulan dan mempunyai pemikiran kritis yang mantap dalam membina pengetahuan bermakna
Pemikiran Kritis: Membina ilmu secara kolaboratif
SkalaKriteria
1Murid  boleh membina pengetahuan secara individu tetapi belum boleh berfikir secara bersama
2Murid mula boleh berfikir secara bersama dan bekerjasama untuk membina pengetahuan baharu
3Murid terlibat secara kolaboratif, membina idea bagi menghasilkan pengetahuan baharu
4Murid bekerjasama secara sinergi dalam mencetuskan idea bernas dengan menggunakan alatan digital secara berkesan untuk menyokong perkongsian
5Murid berfikir dan bekerjasama melalui pengkongsian pemikiran intuitif dan sinergistik dalam menghasilkan pengetahuan baharu
Pemikiran Kritis: Menguji, membuat refleksi & melaksanakan tindakan berasaskan idea dalam dunia sebenar
SkalaKriteria
1Murid memahami tugasan dalam perspektif mereka sendiri dan masih memerlukan bimbingan
2Murid membina kemahiran asas untuk mengembangkan idea dan pembelajaran yang berbeza dengan bimbingan
3Murid membentuk pengetahuan baharu dengan cara sendiri dalam konteks khusus serta mengaplikasi dalam cabaran/masalah dunia sebenar
4Murid terlibat membangunkan pelan perancangan dan prototaip sertanya menguji dalam dunia sebenar
5Murid mengenal pasti proses yang amat berkesan untuk menilai idea bagi mengaplikasi kreativiti dalam konteks baharu
Pemikiran Kritis: Pemanfaatan digital
SkalaKriteria
1Murid menggunakan elemen digital peringkat asas untuk melaksanakan tugasan
2Murid menggunakan elemen digital untuk membina pemikiran kritis
3Murid memperdalamkan pemikiran kritis dengan menggunakan elemen digital untuk mengaplikasikan pengetahuan baharu
4Murid menghasilkan sendiri alatan digital dan menerangkan bagaimana elemen digital meningkatakan pemikiran kritis
5Murid sangat mahir menggunakan elemen digital untuk meningkatkan kualiti dan nilai pemikiran kritis serta mengaplikasikannya ke dalam kontek baharu dan berbeza

Penutup

Sebagai penutup kata, kami mempelawa semua guru, murid, ibu bapa atau mana-mana pihak untuk terus menyumbangkan bahan untuk dikongsikan di laman web tchercollection.com.

Jangan lupa untuk berkongsi kepada rakan-rakan melalui aplikasi atau platform lain seperti Facebook, WhatsApp dan Telegram. Klik pada butang Share di bawah. Semoga bermanfaat !

Jika ingin menymbang bahan-bahan ilmiah dan bahan-bahan berkaitan bidang pendidikan bolehlah kongsikan melalui emel [email protected] atau melalui Telegram t.me/tchercollection.

Leave a Comment

error: Content is protected !!